اعتبار گواهینامه ها و استانداردهای ذوب آهن اصفهان تمدید گردید.

به گزارش خبرگزاری موج، ممیزی استانداردهای پنجگانه سیستم های مدیریتی کیفیت مطابق با استانداد ISO 9001:2015 ؛ ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد.18001:2007 OHSAS ؛آموزش مطابق با استاندارد   ISO10015:1999 ؛رضایت مشتری مطابق بادو استانداردISO10002:2014 وISO10004:2012 در ذوب آهن اصفهان توسط موسسه خارجی SGS طی روزهای 15 الی 17 مردادماه سال جاری انجام شد و با توجه به نمونه های مشاهدات و مستندات بررسی شده اعتبار گواهینامه ها و استانداردهای مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید گردید.

مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتامیه این ممیزی ها که با حضور معاونین و مدیران مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل  شرکت برگزار شد  به بیان اقدامات انجام شده در زمینه های کیفیت ، ایمنی، بهداشت شغلی، مسائل زیست محیطی، اقدامات آموزشی و روش های سنجش و کسب رضایتمندی مشتری پرداخت و گفت : که ذوب آهن اصفهان فراتر از  اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی واستقرار و تمدید آنها  ؛ همواره با نهایت سعی و تلاش در جهت افزایش بهره وری توأم با رعایت ایمنی، الزامات زیست محیطی ، رعایت حق مصرف کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است. مهندس یزدی زاده  در ادامه ضمن تشکر از تمامی مدیران  و کارکنان ذوب آهن بر انجام اقدامات اصلاحی ؛ خود ممیزی و به روز رسانی دستورالعمل ها و اقدامات جاری شرکت تاکید نمود .

مهندس مجید استکی سرممیز شرکت خارجی SGS در مراسم اختتامیه ممیزی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و مشاهدات و یافته های گروه ممیزان در قسمت های مختلف مورد بررسی را تشریح کرد و گفت : با توجه به وسعت ذوب آهن اصفهان و تنوع فعالیت ها؛ این ممیزی به صورت فشرده و با دقت بالا در 27 مدیریت انجام شد و با توجه به مشاهده  نشدن عدم انطباق قابل ملاحظه ، اعتبار استانداردهای پنجگانه مذکور تمدید گردید . مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان نیز در جلسه اختتامیه تمامی اقدامات انجام شده با تکیه بر توان کارشناسان شرکت و همکاری های دائمی آنها انجام شده و اقدامات اصلاحی ومباحث  مرتبط با ریسک ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.