رئیس کمیته حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهرتهران گفت: گزارش حسابرسی ارائه شده از مناطق ۷ و ۱۲ فاقد اظهار نظر حسابرسی رسمی بوده واز این نظر دارای ارزش بررسی در شورای اسلامی شهر تهران نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن سرخو در دویست و هشتادمین جلسه شورای شهر تهران درباره حسابرسی شهرداری منطقه ۷ اظهار داشت: گزارش حسابرسی ارائه شده از مناطق ۷ و ۱۲ فاقد اظهار نظر حسابرسی رسمی بوده و از این نظر دارای ارزش بررسی در شورای اسلامی شهر تهران نیست. عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل گفت: در این گزارشات عملکرد تراز صورت های مالی سال ۹۲ و با تأخیر چندساله ارائه شده است که در حال حاضر هر تصمیمی در مورد آنها اتخاذ شود با توجه به تأخیرات آن معلوم نیست قابلیت اجرایی داشته باشد و از سال ۹۲ تاکنون دوبار شهرداران مناطق مذکور تغییر کرده اند. وی خاطر نشان کرد: بنابراین گزارشات ارائه شده حاوی ایرادات جدی در عملکرد مالی شهرداری مناطق ۷ و ۱۲ در سال ۱۳۹۲ است که باید بطور دقیق و کارشناسی مورد رسیدگی واقع شود.