با رای ١٦ عضو شورای شهر کلیات لایحه ایمنی حمل و نقل به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با رای اعضای شورای شهر کلیات لایحه ایمنی حمل و نقل دانش آموزی به تصویب رسید.