محمود میرلوحی با اشاره به مشکل تعیین صلاحیت پیمانکاران گفت :باید پیمانکاران قراردادهای عمرانی ،زیباسازی و پسماند تعیین صلاحیت شوند و تاکنون به آن کمتر توجه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمود میرلوحی با اشاره به مشکل تعیین صلاحیت پیمانکاران گفت :باید پیمانکاران قراردادهای عمرانی، زیباسازی و پسماند تعیین صلاحیت شوند و تاکنون به آن کمتر توجه شده است 

وی افزود:در سال ٩٧ قراردادهای پسماند به تعویق افتاده واین موضوع سبب از بین رفتن منافع عمومی به شکل میلیاردی شده است 

وی با اشاره به فضای رانتی در فضای پیمانکاری گفت:باید از فضای رانتی فاصله بگیریم تا بتوانیم در فضای رقابتی واقعی در حوزه پیمانکاری برسیم.