الهام فخاری گفت :من همیشه نظرات مخالف را با صراحت مطرح کرده و پای آنها ایستاده ام و معتقدم آنقدر در متن هستم که کسی نمی تواند من را به حاشیه براند .وی با اشاره به اینکه بودجه سال ٩٨ با اصول برنامه سوم منطبق نیست و با عدالت اجتماعی فاصله دارد.

الهام فخاری در  پاسخ سوال خبرنگار موج مبنی بر  این منتقدان معتقدند افراد مخالف در این شورا به نوعی به حاشیه رانده شده و فضای اظهار نظری مخالفان به حاشیه رانده می شود گفت: من همیشه نظرات مخالف را با صراحت مطرح کرده و پای آنها ایستاده ام و معتقدم آنقدر در متن هستم که کسی نمی تواند من را به حاشیه براند .

وی با اشاره به اینکه بودجه سال ٩٨ با اصول برنامه سوم منطبق نیست و با عدالت اجتماعی فاصله دارد گفت :به دلیل اینکه مدیریت شهری ناپایداری های زیادی را در این مدت پشت سر گذاشته است و زمان قانونی کمی برای بررسی بودجه وجود داشت ؛برخط همکاران با برگرداندان بودجه مخالف بودند.

وی با تاکید بر اینکه طیفی از شورا ملاحظه کارتر و برخی محافظه کارتر هستند ؛گفت :معتقد بودم کلیات بودجه باید برگردانده شود و سنت غلط بودجه نویسی باید در به وسیله این شورا اصلاح و به درستی پایه ریزی شود که این امر محقق نشد.

فخاری با انتقاد مجدد به برخی مشکلات دیگر بودجه نویسی اشاره کرده و گفت: متاسفانه بودجه به سان سالهای گذشته به شکل حبابی بسته شده است و از نظر هزینه و درآمد با واقعیات منطبق نیست و بررسی چیزی که با واقعیت منطبق نیست ،نوعی اتلاف وقت به شمار می آید.

فخاری تاکید کرد:امیدوارم در سال آینده بدون مصلحت نشینی از پناسیل شورای پنجم بهره گرفته شود و این رویه غلط بودجه نویسی اصلاح شود.