رسول کشت پور شهردار منطقه دو در ششمین جشنواره چهره سال راه و ساختمان کشور، چهره برتر در گروه شهرداران شد.

به گزارش خبرنگار موج، رسول کشت پور شهردار منطقه در ششمین جشنواره چهره سال راه و ساختمان کشور  با کسب بیشترین آرا ، چهره برتر در گروه شهرداران شد.

گفتنی است سید علی مفاخریان شهردار منطقه 9 و شهردار منطقه 20 به ترتیب رتبه دوم و سوم را در گروه شهرداران مناطق این جشنواره کسب کردند.