با ١٤ رای موافق ،٤ رای مخالف و ٢ رای سفید کلیات استفساریه برج باغ به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کلیات استفساریه برج باغ  با 14 رای موافق، ٤رای مخالف و ٢ رای سفید کلیات  استفساریه مصوبه برج باغ به تصویب رسید.