ابراهیم امینی رییس کمیسیون حقوقی وقضایی شورا با دفاع از این استفساریه گفت:کسانی که قبل از لغو مصوبه برج وباغ عوارض خود را به طور کامل پرداخت نکرده اند و این افراد دارای حقوق مکتسبه هستند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ابراهیم امینی با دفاع از استفساریه برج باغ گفت :حقوق مکتسبه افرادی که عوارض پرداخته کرده اند لازم الاجراست.

ابراهیم امینی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی شورا با دفاع از این استفساریه گفت:کسانی که قبل از لغو مصوبه برج و باغ عوارض خود را به طور کامل پرداخت نکرده اند و این افراد دارای حقوق مکتسبه هستند.

وی افزود:وضعیت این افراد مانند کسانی که کنکور شرکت کرده اند و قبول شده اند وتغییر قانون قبولی این افراد را خنثی نمی کند.