سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان دلیل ناکارآمدی مجلس نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: برخی نمایندگان اصرار بر ناشایستگی خود و ناکارآمدی مجلس دارند وعامل آنرا نظارت قانونی شورای نگهبان می دانند. صرف نظر از اینکه چنین نمایندگی غصبی خواهد بود، دلیل مجلس ناکارآمد را نیز باید جایی دیگر جست، چرا که نظارت شورا استفاده از ظرفیت و اختیارات نمایندگان را مانع نشده است.