جمعی از معلمان خرید خدمت با هدف سامان دادن به وضعیت استخدامی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، این معلمان در سال 93 به صورت خرید خدمت جذب آموزش و پرورش شدند، اما معتقدند که وضعیت استخدامی آنها نامشخص بوده و امنیت شغلی ندارند.

این معلمان که جمعیت آنها حدود یک صد نفر تخمین زده می شود، شعارهایی در رابطه با مشکلات خود سر داده و تاکید داشتند که اعتراضات آنها صنفی است.

در تجمع معلمان خرید خدمتی مقابل مجلس دست نوشته هایی به چشم می خورد که بر روی آنها مطالبی چون "ما شیفتگان خدمتیم نه مستحقان ذلت" ، "این همه راه آمده ایم، برای جواب آمده ایم" ، "اگر جواب نگیریم ، دوباره بر می گردیم" نوشته شده بود.