الهیار ملکشاهی در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، الهیار ملکشاهی در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رای اعضاء به عنوان رئیس، یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس اول و علی کاظمی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

حسین رضازاده نیز به عنوان دبیر اول، جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان دبیر دوم و حسن نوروزی هم به عنوان سخنگوی کمیسیون شدند.