با موافقت نمایندگان تسهیلات بافت‌های فرسوده به بافت های فرهنگی و تاریخی که در حریم بافت‌های فرسوده قرار دارند، اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی – فرهنگی را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرند.

همچنین وکلای ملت ماده ۸ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور، با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی - فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی - فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

مطابق با تبصره این ماده بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را به امر احیا و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.