معاون اول رئیس جمهور گفت: معلمان و کارگران بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی اجتماعی اند.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مناسبت روز معلم و کارگر در توئیتی نوشت: «معلمان و کارگران» بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی اجتماعی اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می فرستم و روزشان را تبریک می گویم.

وی در توئیتی دیگر اظهار داشت: این دو روز اردیبهشتی-یازدهم و دوازدهم-که مزیّن به نام «کارگر» و «معلم» است،روزهای هم بستگی و وفاق ملی هم هستند. همه از شهروندان تا دولتمردان به هم نزدیک می شوند و باهم سر تعظیم در برابر زنان و مردانی خم می کنند که آفرینندگان اصلی سرمایه های مادی معنوی کشورند.