پیام وزیر امور خارجه بهوزیر خارجه فرانسه، به رییس کابینه ایشان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  سفارت ایران در پاریس در حساب توییتری خود نوشت: پیام محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به ژان ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به رییس کابینه ایشان تحویل داده شد.