بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، مامور انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی و اعطای خط اعتباری شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه نوبت سوم مجلس و در ادامه بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مامور انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی شد.

بر اساس بند م تبصره ۵ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

علاوه بر این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.