عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نیروهای انقلابی کارنامه خود را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید جلیلی در توییتی نوشت: جوان انقلابی ادعای شایستگی نمی کند؛ ارائه می کند. باقری، همت و باکری هیچوقت نگفتند برای کار ما را فرمانده کنید؛ تمام وسعشان را به کار بستند، کارنامه موفقی ارائه و مسوولیت مهمتری کسب کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با گذشت 2 سال از فرمان آتش به اختیار رهبری، نیروهای انقلابی به بررسی کارنامه خود بپردازند.