عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دولت در خصوص گرانی کالاها فقط تماشاگر است و کاری انجام نمی دهد.

به گزارش سیدحسین نقوی حسینی در توییتی نوشت: تحریم های ثانویه فراتر از پالرمو، CFT و FATF است. در حال حاضر که ایران در لیست سیاه نیست چه فایده ای برای کشور داشته و چه اتفاقى دراقتصاد ما رخ داده؟

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: گرانى هاى بى‌سابقه و لجام گسیخته کمر مردم را شکسته و متاسفانه دولت تماشاگر است. آقاى رییس جمهور بى‌ثباتى و افزایش ساعتى قیمت‌ها نشانه چیست و چرا دولت تماشاگر است؟