مجلس شورای اسلامی در جدیدترین مصوبه خود با واریز یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی به خزانه موافق کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وکلای ملت با واریز یک درصد از هزینه‌ شرکت های دولتی به خزانه موافقت کردند.

در جلسه نوبت شامگاه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ وکلای ملت با واریز یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی به خزانه موافقت کردند.

بر اساس بند د- تبصره ۱۶  دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف شد ماهانه معادل یک‌درصد(۱%) از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک تا مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.