سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: حقوق اقلیت های دینی در انتخابات به طور کامل رعایت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سلمان سامانى در واکنش به تحریف رسانه‌هاى معاند بر امکان حضور اقلیت هاى دینى رسمى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر و روستا تاکید کرد.

سخنگوى وزارت کشور در صفحه شخصی خود در واکنش به تحریف رسانه هاى معاند با انتشار موادى از لایحه جامع انتخابات، بر امکان حضور اقلیت هاى دینى رسمى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر و روستا تاکید کرد و نوشت: حضور داوطلبان اقلیت های دینی رسمی در انتخابات از حقوق اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

طبق مواد ۵۵ ، ۵۷ و  58 لایحه جامع انتخابات اقلیت های دینی رسمی می توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا ثبت نام کنند، طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ این لایحه داوطلبان اقلیت های دینی رسمی باید التزام به دین خود داشته باشند.