سفیر جدید کشور آفریقایی مالی استوار نامه خود را تسلیم ظریف کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سفیر جدید کشور آفریقایی مالی در آغاز ماموریت خود در ایران با محمد جواد ظریف   دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.