نماینده مردم تهران، گفت: امروز روز معلولان است. از دولت می خواهم به امر معلولان توجه داشته و قوانین مصوب مجلس در خصوص حمایت از معلولان را اجرایی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت با اشاره به روز مجلس گفت: امام خمینی تحت تاثیر دو شخصیت قرار داشتند. مرحوم شاه آبادی و شهید مدرس. این امر نشان دهنده شخصیت بزرگ آیت الله مدرس است.

نماینده مردم تهران، گفت: امروز روز معلولان است. از دولت می خواهم به امر معلولان توجه داشته وقوانین مصوب مجلس در خصوص حمایت از معلولان را اجرایی کند.