عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) گفت: کارگران فرانسه برای بی بی سی اهمیتی ندارند و به همین دلیل تصویری شفاف از مجروحان در این رسانه دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدمحمد حسینی در توییتی نوشت: استاندارد دوگانه‌ بی بی سی بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی افزود: این رسانه بدون ارائه تصویری شفاف از مجروحان خشونت پلیس فرانسه، ابعاد اعتراضات گسترده را بایکوت می کند، حال اگر حتی یک نفر در گوشه‌ای از ایران اعتراضی بکند، چندین گزارش مفصل بدان اختصاص می دهد تا از کاهی، کوهی بسازد!