رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش ما آن است که با بسته‌ های جبرانی به بخش زیادی از جامعه کمک کرده و وضعیت فعلی را جبران کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تلاش ما آن است که با بسته‌ های جبرانی به بخش زیادی از جامعه کمک کرده و وضعیت فعلی را جبران کنیم، اظهار کرد: در فرصت مناسبی با توجه به ویژگی‌های سال ۹۸ در خصوص بودجه آن توضیحاتی را خواهم داد،‌ ضمن اینکه باید خود را برای گذر از تحریم آماده کنیم و به همین دلیل است که منابع و مصارف کشور متفاوت از سال جاری است. 

وی تصریح  کرد:‌ سقف هزینه‌ای بودجه‌ای سال آینده را در کف قرار دادیم و معتقدیم که باید منابع بودجه سال ۹۸ بسیار مطمئن باشد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: با احتیاط درباره نفت، مالیات و برای استفاده از اوراق مشارکت و بازپرداخت آن، برای بودجه سال آینده رفتار خواهیم کرد، به همین دلیل است که چون بازپرداخت این اوراق معطوف به سال‌های گذشته است،‌ نسبت به استفاده از آن احتیاط خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: به خوب شدن وضع اقتصاد کشور امیدواریم اما باید در مجموع خود را برای شرایط سخت آماده کنیم، به همین دلیل است بودجه‌ای که به دولت ارائه شده است در تمامی موارد باید مطمئن باشد.