وزیر اقتصاد گفت:در وزارت اقتصاد هیچ بازنشسته ای نداریم.

وزیر اقتصاد در حاشیه نشست با استانداران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به موج در ارتباط با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: تمامی بازنشستگان وزارت اقتصاد از این وزارتخانه رفته اند و در حال حاضر هیچ بازنشسته ای در این وزارتخانه نداریم.

فرهاد دژپسند در خصوص مقابله با تحریم ها گفت : برنامه ویژه ای برای مقابله با اقدامات آمریکا داریم.

ادامه دارد....