یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر متحد هستیم و دماغ آمریکا را به خاک می مالیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمود صادقی عضو فراکسیون امید در واکنش به آغاز تحریم های آمریکا تازه در توییتی نوشت: تجربه ثابت کرده هرگاه ایران عزیز در معرض دسیسه های بیگانگان قرار گیرد، صفوف ملت منسجم تر می شود.

وی تاکید کرد: همه اجزای حاکمیت و جناح های سیاسی و اقشار مردم به رغم اختلاف سلیقه ها و تنگناهای معیشتی در برابر قلدرمابی رییس جمهور عهدشکن آمریکا ایستادگی خواهند کرد و دماغ او را به خاک خواهند مالید.