نماینده مردم تبریز از دستگاه قضایی خواست تا در حوزه قماربازی های مجازی با جدیت بیشتری ورود پیدا کند.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج و در پاسخ به این پرسش که شاهد افزایش قماربازی مجازی هستیم، برای برخورد با این پدیده منفی چه باید کرد؟ گفت: قوانین متعددی در کشور داریم. هم در قوانین مربوط به فضای مجازی و هم قوانین مربوط به مجازات ها و احکام قانونی به تفصیل درباره انواع جرائم بحث شده است.

وی افزود: بنابراین در حوزه برخورد با جرائمی چون قماربازی مجازی با خلع قانونی روبه رو نیستیم و نیاز به قوانین جدید نداریم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اما نیاز به بروزرسانی و بروزآوری قوه قضاییه و توجه این قوه به مسائل جدید احساس می شود و در مسائلی مانند قماربازی مجازی باید دادستانی ورود پیدا کند.

فرهنگی گفت: بنابراین قوانین مختلف و متعددی که در کشور داریم برای برخورد با این جرایم کافی است و نیاز داریم تا دستگاه قضایی و به ویژه مدعی العموم در وزه برخورد قاطع با جرایم سایبری و جرایمی مانند قماربازی های مجازی مداخله کنند.