ظریف برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر عازم قزاقستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در صدر  یک هیات سیاسی - حقوقی به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد.