انصاری گفت: مجلس در تهیه گزارش مدیران دو تابعیتی با دولت مکاتبه نداشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، جمشید انصاری درباره وضعیت تحقیق مجلس از مدیران دو تابعیتی و اعلام فرزندان دو تابعیتی برخی از وزرا گفت:طبق قانون کسانی که به استخدام دوات در می ایند باید تابعبت ایرانی داشته باشند. و وزارت اطلاعات مسئول تایید مدیران دو تابعیتی است. 

وی افزود: من در جریان این گزارش نیستم و باید گزارش را به طور رسمی ببینم. 

وی درباره تقاضای همکاری مجلس از وزارت اطلاعات و سازمان استخدامی و اداری برای تهیه گزارش در خصوص مدیران دو تابعیتی اظهار داشت: هیات تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی مجلس، فقط یک بار با سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کردند .آنها یک نفر را معرفی کردند تا با ما گفتگو کند که آن یک نفر هم تا امروز مراجعه نکرده است . 

انصاری درباره راه اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی گفت: این سامانه راه اندازی شده و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می شود .