رئیس انجمن بیهوشی با تاکید بر ضرورت تغییرات و بازنگری‌های اساسی درقوانین سازمان نظام پزشکی، گفت: متاسفانه در وقایع اخیر این سازمان نتوانسته ازمنافع به حق صنفی جامعه پزشکی به خوبی دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا سلیمی همزمان با دفاع از اظهارت وزیر بهداشت که خواستار تغییرات اساسی در قوانین نظام پزشکی شده بود، گفت: به طور کلی معتقدم که نظام پزشکی در قوانین خود باید تجدید نظرجدی اعمال کند. حال آنکه به نظرمی رسد حتی قوانین مادر این سازمان هم باید تغییراتی داشته باشد زیرا درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه پزشکی نیست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به هجمه های اخیر بر علیه جامعه پزشکی، این سازمان نتوانسته توقعات این قشر را دردفاع ازحقوق صنفی مربوطه به خوبی برآورده کند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه کشور، ادامه داد: البته شاید یکی از دلایل این رویه نیزمربوط به ضعف قوانین و حدود اختیارات سازمان نظام پزشکی است. بنابراین با ایجاد تغییرات و بازنگری در قوانین می توان به معنای واقعی پاسخگوی خواسته ها و مطالبات این صنف بزرگ بود.

سلیمی با اشاره به این که ضمن تغییر حدود اختیارات نظام پزشکی باید به حدود اختیارات نیزاضافه شود تصریح کرد: در بحثانتخابات، ترکیبی که وارد نظام پزشکی می شود باید متناسب با تخصص ها باشد تا هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی بازتاب درستی از تخصص ها و رشته های مختلف داشته باشد. بنابراین در حال حاضر با توجه به نسبت جمعیتی گروه های مختلف پزشکی جا دارد که یک بازنگری جدی دراین باره رخ دهد.