رئیس جمهور مصوبه شورای عالی اداری را درباره نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران کشور را به وزیر کشور برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دستور العمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرماندارن و بخشداران در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ ۲/۱۳۹۵ تصویب و طی نامه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴ / ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان ابلاغ شد.

متن و تصویر ابلاغ رئیس جمهور به شرح زیر است:

وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استانداری‌ها، فرمانداری‌ها وبخشداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۲ / ۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۴ ماده سه مصوبه شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ ۲۳/۳ / ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی واختاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را به شرح سند پیوست(ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نبود که برای اجرا ابلاغ می‌شود.

وزیر کشور مسوول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی‌باشد.