رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: برنامه دستگاه های ذیربط برای شناسایی، حفظ، احیا و بهره برداری پایدار ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور دریافت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهزاد سرخی افزود: کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های مختلفی برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور که یک ثروت بزرگ محسوب می شود، دارد. وی بیان کرد: اخذ برنامه های دستگاه های ذیربط و تدوین برنامه های کشور برای شناسایی، حفظ، احیا و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی و زیستی یکی از این برنامه ها است. به گفته سرخی، مشارکت دستگاه ها در این زمینه کمک بزرگی برای حفظ این گونه های با ارزش است به همین دلیل در این زمینه با دستگاه های مختلف مذاکراتی داشته ایم. وی تصریح کرد: ذخایر ژنتیکی ثروت بزرگی هستند که باید همه کشور برای حفظ و احیای آن کمک کند.