کریستوف کاستنه به عنوان وزیر کشور جدید دولت امانوئل ماکرون معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از معرفی وزیر جدید این کشور از سوی امانوئل ماکرون خبر داد.

برهمین اساس کریستوف کاستنه به عنوان وزیر کشور جدید دولت مکرون معرفی شد.