با توجه به تغییرات آب و هوایی جهان و افزایش دمای جهان مجمع بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی در گزارشی تاکید کرده است که برای پیشگیری افزایش یک و نیم درجه سانتی‌گرادی دمای جهانی تا سال ۲۰۳۰ میلادی جهان به واکنش بی سابقه ای نیاز دارد و باید اقدام و برنامه ریزی بین المللی مناسب و سریعی در این زمینه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به تغییرات آب و هوایی جهان و افزایش دمای جهان مجمع بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی تاکید کرده است که برای پیشگیری افزایش یک و نیم درجه سانتی‌گرادی دمای جهانی تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید اقدام بین المللی مناسب و سریعی در این زمینه انجام شود.

بر اساس گزارش تغییرات آب و هوایی، جهان به واکنش بی‌سابقه‌ای نیاز دارد تا با افزایش یک و نیم درجه سانتی‌گرادی دمای جهان مقابله کند و باید توجه داشت که فرصت باقیمانده رو به اتمام است.

در گزارش مجمع بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی هشدار داده شد که اهداف ذکر شده در توافق بدست آمده آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵ به سرعت در حال انحراف از مسیر اصلی است. بنابر اعلام کارشناسان با شرایط کنونی، گرمای جهانی تا سال ۲۰۳۰ افزایش یک و نیم درجه سانتی‌گرادی را پشت سر خواهد گذاشت.

همچنین برای فراهم کردن شرایط به منظور جلوگیری از افزایش بیش از یک و نیم درجه سانتی‌گرادی دما لازم است جهان تا سال ۲۰۵۰ عاری از کربن شود و انتشار گاز کربن دی‌اکسید از سال ۲۰۲۰ کاهش ناگهانی داشته باشد. هرچند، این "خواسته" بسیار بزرگی است زیرا سال گذشته نسبت به قبل حتی میزان بیشتری از کربن دی‌اکسید وارد اتمسفر شده‌ است.

در بخش‌هایی از جهان پیامدهای تغییرات آب و هوایی مشاهده شده که از آن جمله می‌توان به وقوع موج گرما و افزایش سطح آب دریا اشاره کرد. به گفته کارشناسان درصورتیکه بتوان از افزایش بیش از یک و نیم درجه سانتی‌گرادی دمای جهان جلوگیری کرد تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی با شدت کمتری رخ خواهد داد.