هزاران عراقی در بغداد و شهرهای بزرگ جنوب این کشور با ریختن به خیابانها مجددا اعتراض خود را نسبت به فساد و نبود خدمات عمومی در کشور نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از الیوم السابع، در جریان ادامه اعتراضات در عراق، معترضان عراقی بار دیگر به خیابان های آمدند. این معترضان برای نشان دادن اعتراض خود علیه فساد و نبود خدمات عمومی در کنار قطع شدن برق و آب به خیابانها آمدند.

بغداد و شهرهای مختلف عراق از سه هفته قبل تاکنون شاهد برگزاری این تظاهرات بوده که به درگیری نیز کشیده شده است. در جریان این ناآرامی ها تاکنون ۱۴ تن کشته و دهها تن دیگر مجروح شده اند.

عراقی ها در بغداد، بصره، الناصریه، نجف و میسان به خیابانها آمدند. اخیرا مرجعیت عالی عراق خواهان تسریع بخشیدن به روند تشکیل دولت برای سامان دادن به این اوضاع شده است.