'حامد کرزای' رییس جمهوری پیشین افغانستان گفت: تداوم حضور آمریکایی ها در این کشور با بهانه برقراری امنیت ، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده ، بلکه ناامنی و خشونت هم بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، حامد کرزای که به منظور شرکت در هفتمین همایش صلح جهانی به چین سفر کرده است اظهار داشت: حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را بی نتیجه عنوان کرد و افزود: وضعیت امنیتی در افغانستان نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر شده و درد و رنج و مشکلات مردم هم بیشتر شده است.

با حضور و استقرار پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان موافق نبوده و نیستیم

وی گفت: ما با حضور و استقرار پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان موافق نبوده و نیستیم و از این کشور می خواهیم در سیاست های خود در قبال افغانستان تجدید نظر کند و اطمینان حاصل نماید حضورش در افغانستان برای مردم مفید باشد و صلح را به ارمغان بیاورد نه باعث گسترش ناامنی شود.
دولت فعلی افغانستان و آمریکا پیمان امنیتی را چهار سال قبل امضا کردند که چکیده آن در حمایت همه جانبه آمریکا از افغانستان در نبرد علیه تروریست خلاصه می شود اما این روزها صدای تردید در کارآمدی این پیمان از زبان اعضای مجالس سنا و نمایندگان افغانستان هم شنیده می شود.