منابع لبنانی اعلام کردند که نتایج بازشماری آرای صندوق های حوزه اول شمال-عکار اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که نتایج بازشماری آرای صندوق های حوزه اول شمال-عکار اعلام شد.

بر اساس این نتایج ۵ نامزد از فهرست «المستقبل عکار» شامل طارق المرعبی، ولید البعرینی و محمد سلیمان هر سه از کرسی های سنی، هادی حبیش از کرسی مارونی ها، وهبه قاطیشا نامزد القوات اللبنانیه برنده اعلام شدند.

از فهرست «عکار قوی» مورد حمایت جریان ملی آزاد با دو کرسی اسعد درغام از کرسی ارتدوکس و مصطفی علی حسین از کرسی علویان برنده اعلام شدند.

انتخابات لبنان

 انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان روز یکشنبه برگزار شد

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان روز یکشنبه برگزار شد و نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان قبلا نتایج را به شرح زیر اعلام کرده و گفته بود که نتایج حوزه اول شمال-عکار( در بالا آورده شده است) پس از بازشماری اعلام می شود؛

حوزه اول شمال:

عکار

ولید البعرینی (سنی)

محمد سلیمان (سنی)

طارق المرعبی (سنی)

مصطفی علی حسین(علوی)

هادی حبیش (مارونی)

وهبة قاطیشا (روم ارتدوکس)

حوزه دوم شمال:

طرابلس

نجیب میقاتی (سنی)

محمد کبارة (سنی)

سمیر الجسر (سنی)

دیما جمالی (سنی)

فیصل کرامید (سنی)

علی درویش (علوی)

جان عبید (مارونی)

نقولا نحاس (ارتدوکس)

المنیة - الضنیة

عثمان علم الدین (سنی)

سامی فتفت (سنی)

جهاد الصمد (سنی)

حوزه سوم شمال:

زغرتا

طونی فرنجیة (مارونی)

اسطفان دویهی (مارونی)

میشال معوض (مارونی)

بشری

ستریدا جعجع (مارونی)

جوزیف اسحق (مارونی)

الکورة

جورج عطالله (روم ارتدوکس)

فایز غصن (روم ارتدوکس)

سلیم سعادة (روم ارتدوکس)

البترون

جبران باسیل (مارونی)

فادی سعد (مارونی)

البقاع ۱:

زحلة

عاصم عراجی (سنی)

انور جمعة (شیعی)

سلیم عون (مارونی)

میشال ضاهر (روم کاتولیک)

جورج عقیص (روم کاتولیک)

قیصر المعلوف (روم ارتدوکس)

ادی دمرجیان (ارمنی ارتدوکس)

البقاع ۲:

راشیا والبقاع الغربی

عبد الرحیم مراد (سنی)

محمد القرعاوی (سنی)

محمد نصرالله (شیعی)

وائل أبو فاعور (دروزی)

هنری شدید (مارونی)

ایلی الفرزلی (روم ارتدوکس)

البقاع ۳:

بعلبک الهرمل

الولید السکریة (سنی)

حسین صلح (سنی)

جمیل السید (شیعی)

ابراهیم الموسوی (شیعی)

حسین الحاج حسن (شیعی)

غازی زعیتر (شیعی)

علی المقداد (شیعی)

ایهاب حمادة (شیعی)

انطوان حبشی (مارونی)

البیر منصور (روم کاتولیک)

بکر الحجیری (سنی)

بیروت ۱:

بیروت: الأشرفیة - الرمیل - المدور - الصیفی

ندیم الجمیل (مارونی)

نقولا الصحناوی (روم کاتولیک)

عماد واکیم (روم ارتدوکس)

بولا یعقوبیان (ارمنی ارتدوکس)

هاغوب ترزیان (أرمن ارتدوکس)

الکسی ماطوسیان (ارمنی ارتدوکس)

جان طالوزیان (ارمنی کاتولیک)

انطوان بانو (اقلیتها)

بیروت ۲:

رأس بیروت - عین المریسة - میناء الحصن - زقاق البلاط - المزرعة - المصیطبة - المرفأ - الباشورة

سعد الحریری (سنی)

نهاد المشنوق (سنی)

تمام سلام (سنی)

رلی الطبش جارودی (سنی)

عدنان طرابلسی (سنی)

فؤاد مخزومی (سنی)

أمین شری (شیعی)

محمد خواجة (شیعی)

فیصل الصایغ (دروزی)

نزیه نجم (روم ارتدوکس)

ادغار طرابلسی (انجیلی)

الجنوب ۱:

صیدا

أسامة سعد (سنی)

بهیة الحریری (سنی)

جزین

زیاد اسود (مارونی)

ابراهیم عازار (مارونی)

سلیم خوری (کاتولیک)

الجنوب ۲:

صور

نواف الموسوی (شیعی)

عنایة عز الدین (شیعی)

حسین جشی (شیعی)

علی خریس (شیعی)

قری صیدا الزهرانی

نبیه بری (شیعی)

علی عسیران (شیعی)

میشال موسی (روم کاتولیک)

الجنوب ۳:

بنت جبیل

حسین فضل الله (شیعی)

علی بزی (شیعی)

أیوب حمید (شیعی)

النبطیة

محمد رعد (شیعی)

یاسین جابر (شیعی)

هانی قبیسی (شیعی)

مرجعیون حاصبیا

قاسم هاشم (سنی)

علی حسن خلیل (شیعی)

علی فیاض (شیعی)

أنور الخلیل (درزی)

أسعد حردان (روم ارتدوکس)

جبل لبنان ۱:

جبیل

مصطفی الحسینی (شیعی)

زیاد حواط (مارونی)

سیمون ابی رمیا (مارونی)

کسروان

نعمة أفرام (مارونی)

شامل روکز (مارونی)

شوقی الدکاش (مارونی)

فرید هیکل الخازن (مارونی)

روجیه عازار (مارونی)

جبل لبنان ۲:

المتن

سامی الجمیل (مارونی)

إلیاس حنکش (مارونی)

إبراهیم کنعان (مارونی)

إدی أبی اللمع (مارونی)

ادکار معلوف (روم کاتولیک)

إلیاس بو صعب (روم ارتدوکس)

میشال المر (روم ارتدوکس)

هاغوب بقرادونیان (ارمنی ارتدوکس)

جبل لبنان ۳:

بعبدا

فادی علامة (شیعی)

علی عمار (شیعی)

هادی ابو الحسن (دروزی)

بیار بو عاصی (مارونی)

آلان عون (مارونی)

حکمت دیب (مارونی)

جبل لبنان ۴:

الشوف

محمد الحجار (سنی)

بلال عبدالله (سنی)

مروان حمادة (دروزی)

تیمور جنبلاط (دروزی)

جورج عدوان (مارونی)

فرید البستانی (مارونی)

ماریو عون (مارونی)

نعمة طعمة (روم کاتولیک)

عالیه

أکرم شهیب (دروزی)

طلال أرسلان (دروزی)

هنری حلو (مارونی)

سیزار أبی خلیل (مارونی)

أنیس نصار (روم ارتدوکس)