وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای، لوح فشرده صورت حساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور را تقدیم رییس جمهور کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در متن نامه فرهاد دژپسند به رییس جمهور می‌خوانیم: به منظور انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (١) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و مواد (٨) و (٩) آیین نامه اجرایی آن، به پیوست لوح فشرده حاوی اطلاعات صورت حساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور که بر اساس ضوابط مقرر در قوانین موصوف و مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور و اصلاحات بعدی آن در "معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور" تهیه و تنظیم شده است، جهت استحضار تقدیم می‌شود.

 این نامه می افزاید: با اجرای حسابداری تعهدی در سطح بخش عمومی کشور از ابتدای سال ١٣٩٤، اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی و محاسباتی کشور آغاز شده که هدف آن، اجرای بند (٩) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعتلای مدیریت مالی دولت و زمینه سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

  در ادامه نامه وزیر اقتصاد به رییس جمهور آمده است: تهیه صورت‌های مالی دولت به عنوان مکمل این صورت حساب، یکی از اهداف راهبردی این وزارت در اجرای ماده (٨) قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که حاصل آن گزارش هایی شفاف برای  تصمیم‌گیری‌های زیر بنایی کشور، شامل وضعیت مالی دولت (به لحاظ دارایی‌ها، بدهی‌ها و ارزش خالص) و عملکرد مالی دولت (به لحاظ درآمدها و هزینه ها) خواهد بود.

 بنابراین گزارش، بر اساس ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سالیانه، همراه با گردش نقدی خزانه، به طور همزمان به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران تسلیم کند.