وزیر اقتصاد از بررسی پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات وزیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، فرهاد دژپسند درباره حذف چهار صفر از پول ملی، بیان داشت: پیشنهاد بانک مرکزی در این خصوص، به هیات دولت ارسال شده که در صورت تصویب به مجلس فرستاده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضوع حذف چهار صفر از پول ملی باید در یک فضای آرام و بدون هیچگونه فضاسازی مورد بحث قرار گیرد، گفت: تجربه های مختلف موفق و ناموفقی در حوزه حذف صفر از پول ملی وجود دارد که باید تحلیل شود و عوامل موفقیت و عدم موفقیت احصاء و با شرایط کشور تطبیق داده شود.

وی افزود: در ادامه باید دید که در شرایط کنونی کشور این اقدام منتهی به یک تحول اساسی در کشور می شود یا خیر و سپس در این باره تصمیم گیری شود.

دژپسند در خصوص آخرین وضعیت ارز در بازار، گفت: بر اساس عوامل بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز باید روند کاهشی را طی کند چرا که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عوامل افزایش عرضه فراهم شده و این بخشنامه در کارگروهی متشکل از پنج عضو دولت و با همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده است.

وی با بیان اینکه سیاست های طراحی شده در خصوص تقاضا مبنی بر تقاضای کنترل شده است، تصریح کرد: هیچگونه عوامل اداری، نرخ ارز را سرکوب نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می کند و در برنامه ششم توسعه نظام ارزی که برای کشور تعیین شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است که در این نظام ارزی به بانک مرکزی اجازه داده شده است، اگر نرخ ارز از رقمی بیشتر افزایش یا کاهش یابد این بانک بتواند در بازار مداخله کند.

دژپسند با بیان اینکه شرایط طبیعی، نیاز بازار به مداخله بانک مرکزی را کمتر ایجاب می کند، ادامه داد: فنری در بازار ارز وجود ندارد که بخواهد باز شود، اما عوامل بیرونی که دشمن اعمال می کند نباید آثار سویی در رفتار اقتصادی تجار ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید از ارزش پول ملی به عنوان هویت ملی دفاع کرد چرا که عوامل بنیادین به سمت و سوی افزایش قیمت ارز نیست.