سقف برداشت نقدی روزانه غیرشتابی از همه خودپردازهای بانک ملی ایران افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سقف برداشت نقدی روزانه غیرشتابی از همه خودپردازهای بانک ملی ایران از 18 مهرماه تا 20 آبان ماه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

بانک ملی ایران بزرگترین شبکه خودپرداز کشور را با بیش از هفت هزار و 700 دستگاه داراست.