رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی در برابر تهدیدها و مخاطرات است، گفت: تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی متضمن همکاری همه قواست.

به گزارش خبرگزاری موج، مجتبی خالصی رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشستی که در استانداری تهران برگزار شد، گفت:‌ اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی در برابر تهدیدها و مخاطرات است. وی افزود:‌ اقتصاد مقاومتی می‌خواهد وضع موجود را به وضع مطلوب هدایت کند و هدف، بازگشت از حالت تهدید و شوک به مسیر تعادل است. خالصی با بیان این که ستون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است، تصریح کرد:‌ هدف اقتصاد مقاومتی تامین رشد پویا و دست یابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله است. رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان توصیفی از وضع فعلی اقتصاد کشور، عنوان کرد: دولت در شرائط کاهش شدید قیمت نفت و افزایش انتظارات حاصل از برجام قرار دارد و لازم است موانع موجود بر سر فعالیت بنگاههای تولیدی برداشته شود. وی ادامه داد: دولت ٢ محور اصلی تحریک عرضه اقتصاد با کنترل تورم و تحریک طرف تقاضا را دنبال کرده است. خالصی، پنج رویکرد را محور اصلی ارزیابی اقدامهای دستگاهها برشمرد و افزود: برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردمی بودن و درونزایی از شاخصهای مهم در ارزیابی دستگاههاست. رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را متضمن همکاری همه قوا دانست و تصریح کرد:‌ اقتصاد مقاومتی رویکردی میان‌مدت و بلندمدت دارد و به معنی اقتصاد دولتی و ریاضتی نیست.