پیش بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۲۵۲۱ میلیون تن است که حدود ۰٫۲ درصد یا ۴ میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس جدیدترین گزارشی که فائو منتشر کرده است بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات را فراهم می کند. ارزیـابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبـار در گـزارش چشم انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانـه اسـت. پیش بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۲۵۲۱ میلیون تن است که حـدود ۰٫۲درصد یا ۴ میلیون تن کمتر از سال گذشته است. دلیل عمده تنزل تولید جهانی غلات، بازنگری کاهشـی در تولیـدجهانی گندم به میزان حدود ۱۰ میلیون تن پس از ماه اخیر است،بر اساس پیش بینی اخیر، تولید جهانی گنـدم درسال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال گذشته تقریباً ۲۰ میلیون تن کاهش خواهد یافت و این در حالی است که تولید جهـانی مصرف کل غلات در ۲۰۱۶ حدود ۲۵۴۷ میلیون تن پیش بینی می شود که تقریباً ۱ درصد یا ۲۶ میلیون تـن بیشتر از سال گذشته است و برای دومین سال متوالی، کمتر از رونـد ۱۰ سـاله مصـرف خواهـد بـود. رشـد ضـعیف مصرف غلات به طور عمده بازتابی از چشم انداز ضعیف تقاضای خوراک دام است. انتظار می رود مصرف جهانی گندم در ۲۰۱۶حدود ۷۲۳ میلیون تن تقریباً ثابت باقی بماند و این در حالی است که مصرف غلات دانه درشـت و بـرنج در پیش بینی مقدماتی فائو برای ذخایر جهانی غلات در ۲۰۱۶ حدود ۶۱۱ میلیون تن است کـه ۹/۳ درصـد(۲۵ میلیون تن) کمتر از سال گذشته است. بر همین اساس، نسبت ذخایر به مصرف جهـانی غـلات بـه حـدود ۲۳ درصد تنزل خواهد یافت که کمتر از ۲۵ درصد براوردی در ۲۰۱۵ است. انتظار می رود ذخـایر گنـدم حـدود ۱۱میلیون تن کاهش یابد و تقریباً به ۱۹۴ میلیون تن برسد. پیش بینی می شود ذخایر ذرت با ۱۱ میلیون تـن کـاهش بـه ۲۰۵ میلیون تن برسد. پیش بینی می شود تجارت بین المللی غلات در۲۰۱۶ با وجود دسترسی بسیار زیاد صادراتی برای دومین سـال متوالی تنزل یابد و با کاهش ۱٫۴ درصد یا ۵ میلیون تن به ۳۶۵ میلیون تن برسد.