مصرف بنزین کشور در بازه زمانی دوم تا هشتم مرداد به ۵۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، بیشترین مقدار مصرف بنزین به پنجشنبه (هفتم مرداد) با ۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف در دوره مورد بررسی به یکشنبه (سوم مرداد) با ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته مورد بررسی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است، در حالی که در هفته منتهی به ۲۶ تیر تا یکم مرداد ۷۹ میلیون لیتر را ثبت کرده بود.
بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته منتهی به ۲۶ تیر و یکم مرداد به پنجشنبه(۳۱ تیر) با ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف در دوره مورد بررسی به جمعه(یکم مرداد) با ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.
با آغاز فصل دوم سفرهای تابستانی میانگین مصرف بنزین از ابتدای مردادماه نسبت به هفته پایانی تیر بیش از سه میلیون لیتر افزایش داشته است.