مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: با استفاده از ظرفیت ماده 12 رفع موانع تولید اجرای 22 پروژه قطعی شد که 2 هزار میلیارد تومان ارزش آن است که از طریق صرفه جویی سوخت اعتبار آن به سرمایه گذاران بازگردانده خواهد شد و منجر به تولید 3 هزار واگن خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در مراسم بهره برداری از 213 دستگاه ناوگان ریلی جدید ساخت داخل در راستای رونق تولید ملی با حضور  وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن برگزار شد.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به اینکه  213 دستگاه صددرصد تولید داخل است گفت: با هزینه 36 هزار و 625 میلیارد ریالی توسط سه شرکت داخلی ساخته شده رشدی 57 درصدی در ساخت ناوگان نشان می دهد.

سعید رسولی با بیان اینکه 974 واگن تا آخر سال به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه می شود، افزود: با استفاده از ظرفیت ماده 12 رفع موانع تولید اجرای 22 پروژه قطعی شد که 2 هزار میلیارد تومان ارزش آن است که از طریق صرفه جویی سوخت اعتبار آن به سرمایه گذاران بازگردانده خواهد شد و منجر به تولید 3 هزار واگن خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه عزم جدی برای راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل وجود دارد، تصریح کرد: تا پایان سال 250 واگن باری و 7 واگن مسافری به ناوگان حمل و نقل اضافه خواهد شد و از آنجایی که در حال حاضر عمر ناوگان 24 سال است با اضافه شدن ناوگان جدید سن آن پایین تر می آید.