کیخسرو چنگلوایی گفت: 5.5 میلیارد دلار دولت برای مهار آب ها اختصاص داد که باعث رشد 50 درصدی شبکه فرعی زه کشی شده و همین مسئله رشد 35 درصدی بهره وری در بخش کشاورزی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان در گردهمایی کشت محصولات زراعی که صبح روز یکشنبه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال های اخیر با وجود چالش بارش و دما، شاهد موفقیت های چشمگیری در تولیدات کشاورزی بوده ایم، گفت: تولیدات در سال 97 نزدیک به 26 درصد افزایش یافته است.

کیخسرو چنگلوایی با بیان اینکه 5.5 میلیارد دلار دولت برای مهار آب ها اختصاص داد که باعث رشد 50 درصدی شبکه فرعی زه کشی شده است، گفت: نزدیک به 60 درصد سیستم های نوین آبیاری نیز رخ داده است و همین مسئله رشد 35 درصدی بهره وری در بخش کشاورزی را به همراه داشته است.

او با تاکید بر اینکه در 43 سال اخیر تعداد جاهای عمیق 17 برابر شد که 400 هزار حلقه آن غیرمجاز است، گفت: از مجموع 17 کشوری که با کمبود آب مواجه هستند 10 کشور در خاورمیانه قرار دارند که ایران نیز جزو همین کشورهاست و در سطح جهانی نیز ایران چهارمین کشور خشک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با تاکید بر اینکه کمبود آب باعث تغییر اقلیم و بروز گونه های جدیدی از آفات می شود، تصریح کرد: در مناطق سرد، تولیدات کشاورزی وابسته به شرایط آب و هوایی است و ذخیره بذر کافی در اختیار ندارند که باید ذخیره مطمئن بذر در اختیار آنها گذاشته شود.

او با اشاره به سه ضلع تولیدات، گفت: ژنتیک، مزارع و سیاست گذاری سه طبع تولیدات کشاورزی است که در بخش سیاست گذاری نبود تنظیم بازار دقیق و ضعف حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری و اجرا آسیب را است.