رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: امروز 200 تشکل حضور دارند که در سال های گذشته در اتاق بازرگانی تصمیم های خوبی برای آنها گرفته شده و این 200 تشکل رده بندی شده اند و بیشتر جنبه کیفی داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی و راهبران توسعه با حضور معاون اول رییس جمهوری، چند تن از وزرا، روسای اتاق بازرگانی ایران، تهران  و اعضای آن، عصر 22 مرداد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی ایران در این مراسم با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مجمع تشکلات است و امروز 200 تشکل حضور دارند، گفت: در سال های گذشته در اتاق بازرگانی تصمیم های خوبی گرفته شده و این 200 تشکل رده بندی شده اند و بیشتر جنبه کیفی داشته است.

محمدرضا انصاری با بیان اینکه بخشی از رتبه بندی تشکل ها باقی مانده است، تصریح کرد: تشکل ها باید نسبت به میزان اشتغالی که ایجاد می کنند رتبه بندی شود، حتی خود اتاق بازرگانی هم نمی داند چند درصد اقتصاد را در اختیار دارد.

انصاری با اشاره به اینکه تشکل تمرین کار جمعی است، گفت: عملکرد در تشکل نباید فردی باشد تا بتواند به توسعه تعامل بین دولت و مجلس بپردازند.