دبیرکل اتاق بازرگانی گفت: تغییر قوانین و مقررات اجازه سامان دهی و تصمیم گیری در اقتصاد را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی و راهبران توسعه با حضور معاون اول رییس جمهوری، چند تن از وزرا، روسای اتاق بازرگانی ایران، تهران  و اعضای آن، عصر 22 مرداد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

 دبیرکل اتاق ایران در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانمند که تعامل نزدیکی با دولت داشته باشد می تواند در اجرای بهتر سیاست ها موثر باشد، گفت: بدون جامعه کسب و کار اجرای سیاست ها ناکارآمد خواهد بود.

علیرضا اشرف با بیان اینکه بعد از تصمیم گیری به دنبال اصلاح می رویم که آسیب را است، افزود: فعالان کسب و کار به عنوان رابط بین دولت و کسب و کارها نقش ایفا می کنند زودتر از دولت نسبت به مسائل و مشکلات آگاهی پیدا می کند.

او با تاکید بر اینکه رفع مشکلات کسب و کار می تواند از مسیر تشکل ها عبور کند، تصریح کرد: در دولت باید همه سازمان ها و نهادها قوانین و مقررات به صورت یکسان پذیرفته و اجرا شود.

اشرف افزود: تغییر قوانین و مقررات اجازه سامان دهی و تصمیم گیری در اقتصاد را از بین می برد.