معاون وزیر کشاورزی گفت: تولیدکننده های دام و طیور برای ایجاد تعادل در بازار همکاری نمی کنند هرچند اجرای آن به نفع آن ها هم هست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران در تولید برخی محصولات دام و طیور جایگاه ویژه ای دارد، گفت: در حال حاضر چه کسی باید انگیزه در تولیدکننده های طیور و دام برای خرید خوراک آماده ایجاد کند تا ظرفیت های تولیدی های خوراک دام ظرفیت خالی خود را پرکنند. واقعیت این است تا زمانی که به صورت متحد کار نکنیم مشکلات همچنان باقی است.

مرتضی رضایی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشرو تر از دولت می تواند در بخش تخصصی خود صنعت را جلو ببرد، افزود: در حال حاضر تنها مشکل همان نبود اتحاد بین بخش های مختلف است. برای نمونه اسیدامینه وارد شده و مصرف کننده آن دام است و واحدهای دام دار در توزیع آن همکاری نمی کنند. 

رضایی با تاکید بر اینکه زمانی که یک محصول مانند تخم مرغ وقتی اضافه بر بازار عرضه می شود مرغدار در خارج کردن درصدی از محصول از بازار همکاری نمی کند، تصریح کرد: زمانی که بخشی از مازاد محصول تخم مرغ به پودر تبدیل شود وقتی در فصل زمستان قیمت تخم مرغ گران شود همان پودر تخم مرغ نیز گران می شود، به همین دلیل ایجاد تعادل در بازار به نفع تولیدکننده ها است.