معاون وزیر کشاورزی گفت: در حال حاضر ساختار ترازنامه واحدهای تولیدی خوراک دام با زیان انباشته مواجه است و باید تدبیری برای انتقال ریسک به سایر بخش های زنجیره اندیشیده شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر کشاورزی و در پنجمین همایش فیداکسپو گفت: قبل از هر چیز این شناسه های خوراک دام تحلیل های دارند، اگر 700 واحد تولیدی با ارزش سرمایه گذاری 11 هزار میلیارد تومان داریم نشان دهنده ساختار ترازنامه شکننده ای است و واقعیت های این عدد نشان دهند سرانه اشتغال بالا است و حکایت از این دارد که هزینه های اشتغالی در این بخش بالا است.

حسین شیرزاد با بیان اینکه واحدهای که با 40 درصد ظرفیت تولید می کند یعنی ترازنامه متعادل نیست، افزود: این زیان انباشته میزان توان مذاکره این صنعت با بانک ها را کاهش داده است، به همین دلیل نیاز به حمایت دارد و باید برای این ساختار صنعتی که با ساختار مالی هماهنگ نیست و پوشش ریسکی وجود ندارد.

او با تاکید بر اینکه استاندارهای واحدهای بزرگ بر این واحدهای کوچک اعمال شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نباید اشتباه کرد که ثبات این صنعت به معنا پایداری نیست و در بلند مدت با ریسک های بالایی مواجه است.

رئیس هیات عامل سازمان مرکز تعاونی های روستایی کشور با تاکید بر اینکه در سال 2018 با تولید 8.7 میلیون تن خوراک دام شرایط مساعدی ندارد گفت : در حال حاضر کشور مفتخر به داشتن سامانه های زیادی است که اگر ساختار حاکمیتی شرکتی استفاده نکنیم آسیب می بینیم، بسیاری از کشورها با تشکیل اتحادیه ها یا فدراسیون ها بخشی از ریسک را به سایر زنجیره منتقل می کند و حتی با خارج از زنجیره منتقل می کنند. متاسفانه ما نتوانسته ایم که در شرایط کنونی حتی در شرکت های چینی سهام دار شویم که بتواند در شرایط تحریم به کشور کمک کند.