تفاهمنامه ساخت 100 هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح امضاء شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تفاهمنامه ساخت 100 هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح امضاء شد.

معاون ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با بیان اینکه راه اندازی بخش مسکن سیاست دولت است، گفت: در این سیاست تمام نقاط کشور مدنظر است که برای اجرای طرح مسکن ساخت 400 هزار واحد در دستور کار است و گام دوم بستن پرونده مسکن مهر است.

مازیار حسینی با بیان اینکه سومین گام طرح مسکن ساخت 200 هزار واحد مسکونی در روستاها است، تصریح کرد: انتقال امکان نظامی به خارج از شهر طبق بیانات رهبر معظم انقلاب مذاکرات در این زمینه انجام شد و امروز قرار است این فضا برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی بکار گرفته شود.

او با تاکید بر اینکه به دنبال تفکیک جمعیتی نیستیم، افزود: در بخش مسکن سیاست ترکیب جمعیتی است به گونه ای که در این طرح سریز واحدها به مردم واگذار می شود.