در حال حاضر یک درصد آب کشور مستقیم در تولید مصرف می شود و به ازای مصرف هر لیتر آب در شهرک های صنعتی 53 شغل ایجاد شده، حال با توجه به بحران آب در کشور کار گروه سازگاری با کم آبی مقرر کرده است هیچ تولیدی آب بری در مناطقی بجز شمال و جنوب مستقر نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرکل دفتر مصرف و ارتقای بهره وری آب با اشاره به اینکه کار گروه سازگاری با کم آبی در 31 استان با ریاست استاندار برگزار می شوند، گفت: پس از اینکه گزارش مصرف آب در استان ها مصوب شد به کار گروه ملی در تهران ارسال شود تا مبنای تخصیص منابع و... باشد.

بنفشه زهرایی با بیان اینکه هدف از تشکیل کار گروه ملی سازگاری با کم آبی، کاهش مصرف آب است، افزود: در حال حاضر دستگاه های مختلف روی کاهش مصرف آب فعال هستند، اما در حال حاضر برنامه ها در کار گروه سازگاری با کم آبی ادغام می شوند.

53 شغل به ازای مصرف هر لیتر آب

محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک با اشاره به اینکه آب بخش صنعت 1.8 تا 2 درصد است، گفت: یک درصد آب کشور مستقیم در تولید مصرف می شود و به ازای مصرف هر لیتر آب در شهرک های صنعتی 53 شغل ایجاد شده است.

او با تاکید بر اینکه 230 تصفیه خانه صنعتی در شهرک های صنعتی ایجاد شده است، افزود: در حال حاضر 75 تصفیه خانه بازچرخانی آب انجام می شود و اکنون در 10 تصفیه خانه نیز تصفیه آب نیز انجام می دهند.

او با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی آب بر به نقاطی که مشکل آب نداریم، هدایت شود، گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی بزرگ در مناطقی که آب کافی وجود دارد ضمن کاهش هزینه تولید آنها، به راحتی می توانند به تولید خود ادامه دهند.

محمدزاده با بیان اینکه استفاده از فناوری در تجهیزات کم آب بر در دستور کار قرار دارد، گفت: بهینه سازی مصرف انرژی از سال 96 در شهرک های صنعتی انجام شده است و در همین راستا کمیته مدیریت مصرف آب راه اندازی شده و مخازن و کنتورهای شهرک های صنعتی هوشمند شده اند.

محمدزاده در پاسخ به اینکه چه اقداماتی در زمینه مدیریت مصرف آب در شهرک های صنعتی انجام شده است، گفت: در چند سال اخیر تمام طرح های آب بر به مناطق شمالی و جنوبی کشور منتقل شده اند.

دلیل اختلاف آمار مصرف آب در بخش کشاورزی

سرافرازی مدیرکل آب وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه 2 درصد مصرف آب کشور در شرب و 6 درصد در بخش صنعت است، گفت: 65 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و امروز بیش از 700 هزار چاه در بخش کشاورزی داریم که 350 هزار مورد آن غیرمجاز است، از این رو یکی از مطالبات وزارت نیرو هوشمند سازی چاه های حجمی است.

سرافراز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه دلیل اختلاف آمار مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت: در حال حاضر بسیاری از چاه های غیرمجاز ویلاها برای آبیاری چمن و پر کردن استخرها است و این ارتباطی به آب بخش کشاورزی ندارد، به همین دلیل در حال حاضر مذاکراتی در این زمینه با وزارت نیرو داریم که به آمار مشترکی برسیم.